SekretesspolicyWHIRLPOOL NORDIC OY är bildat i enlighet med finsk lag med följande registrerade adress: PL 7190, 00 002 Helsinki, Finland. WHIRLPOOL NORDIC AB, (nedan kallat "Whirlpool”, "vi", "oss", "vår”), är registrerat i Finland med svenskt momsregistreringsnummer SE502062616301 och är personuppgiftsansvarig och en del av den globala Whirlpool-koncernen ("Whirlpool Group"). Vi strävar efter att se till att dina personuppgifter ("personuppgifter" enligt definition i gällande lag om skydd av personuppgifter"), som lämnas för de syften som anges nedan, skyddas och hålls konfidentiella. Därför informeras du genom detta meddelande om vilka personuppgifter vi samlar in, hur de bearbetas, för vilka syften och hur du kan utöva dina individuella rättigheter att komma åt, uppdatera, korrigera eller avlägsna dessa uppgifter.


VARFÖR OCH NÄR VI SAMLAR IN DINA PERSONUPPGIFTER OCH DEN RELATERADE PROCESSEN

Vi kommer att bearbeta personuppgifter som du lämnar till oss när/om du registrerar den produkt som du har köpt, samt när du kontaktar oss för att begära information eller assistans, eller när du köper Whirlpool produkter i onlinebutiken, dock endast i den utsträckning som är nöd vändig för att uppfylla de syften som beskrivs i detta meddelande. När Whirlpool inte behöver bearbeta personuppgifter i identifierbar form för att uppnå sina syften är målet att avidentifiera personuppgifterna och avlägsna personliga identifierare i detta syfte.

Vi kommer att samla in de personuppgifter som du lämnar för att öppna ett konto i ditt namn och/eller fylla i ditt produktregistreringsformulär och/eller kontakta dig och/eller fylla i "orderformuläret" som du lämnar till oss för produktköp.

Du behöver inte fylla i och lämna in produktregistreringsformuläret som avses i det här meddelandet, men du måste vara medveten om att om du väljer att inte lämna in ett helt ifyllt formulär kan vi kanske inte uppfylla dina krav eller utföra efterfrågade tjänster på ett korrekt sätt. Det kan också förhindra oss från att skicka information till dig som vi tror kan vara av intresse för dig, exempelvis information om förlängda garantier för den eller de produkter som du har köpt.

Om du lämnar personuppgifter om dina släktingar, vänner eller andra tredje parter, bekräftar och garanterar du dessutom att du har fått ett lämpligt samtycke från dessa tredje parter att lämna ut dessa personuppgifter till oss för användning i de syften som anges i detta meddelande.


VAD VI KOMMER ATT GÖRA NÄR VI SAMLAR IN OCH BEARBETAR PERSONUPPGIFTERNA

När vi har tagit emot personuppgifterna kommer Whirlpool att bearbeta dem i följande syften:

• För att kunna hålla kontakt med dig till följd av ditt produktköp, registrera och följa upp vår kommunikation och korrespondens med dig, uppfylla eventuella lagkrav eller regler som rör internredovisning, administration, skatteregler, process och policy;
• För att dela den med andra företag i Whirlpool Group för användning i de syften som beskrivs i detta meddelande. En lista över företagen i Whirlpool Group kan fås på begäran;
• För att dela dem med våra noggrant utvalda partner, om ditt samtycke lämnas i förväg, för användning i de syften som beskrivs i detta meddelande. En lista över partners kan fås på begäran;
• I marknadsföringssyften, om ditt samtycke ges i förväg och/eller i den utsträckning som är tillåten enligt andra juridiska grunder och motiveringar;
• För att hålla dig underrättad, i enlighet med nästa avsnitt i detta meddelande.

VI HÅLLER DIG UNDERRÄTTAD

Med ditt samtycke kan vi, om det inte redan är tillåtet enligt andra juridiska grunder och motiveringar, använda personuppgifterna för att genom e-post, sms, mms (och andra elektroniska metoder), fax, post och telefon skicka följande till dig:

• Marknadsföring om nyheter, gåvor, produktinformation eller nya produktlanseringar, produktkampanjer/försäljningserbjudanden eller försäljningserbjudanden online (apparater, tillbehör, konsumtionsvaror) från Whirlpool och (andra i Whirlpool Group) och från utvalda affärspartner (en lista över dessa kan fås på begäran), som vi tror kan intressera dig.
• Marknadsföring och kommersiella erbjudanden och kommunikation (t.ex. nyhetsbrev) om förlängda garantier som lämnas genom Whirlpool, för produkter som du har registrerat eller visat intresse för. Information eller erbjudande om garantier kan lämnas av D&G (Domestic & General), Whirlpools betrodda affärspartner.
• Inbjudningar att delta i produkt- eller kundserviceundersökningar.
• Inbjudningar att delta i utlottningar, tävlingar och spel, mässor, produkt- eller matlagningsdemonstrationer.

Om du vill avanmäla dig från något marknadsföringsmaterial som vi skickar till dig eller relaterad aktivitet enligt beskrivning ovan kan du enkelt göra det genom att följa informationen om avanmälan som lämnas i varje marknadsföringskommunikation eller genom att kontakta oss skriftligen på följande adress;

WHIRLPOOL NORDIC AB
Heerbaan 50-52, 4817 NL
Breda
NL005932014B01


VEM KOMMER ATT SE DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifterna kommer att samlas in och bearbetas för ovan nämnda syften av vår personal som sköter administration, redovisning, marknadsföring och kampanjer, kundvård, IT-systemadministration, ledning, underhåll och utveckling, marknadsföring, undersökningar och kampanjer, med relevans för de syften som beskrivs i detta meddelande. Dina personuppgifter kommer att lagras i Whirlpool Groups databaser samt i databaser som hanteras genom externa leverantörer som Whirlpool Group har ingått avtal med. Dessa databaser finns inom Europeiska unionen samt i USA, och en lista över dem kan fås på begäran.

Notera att vissa personuppgifter även kan lämnas till myndigheter och offentliga organ i de relevanta lokala territorierna, vanligen för juridiska syften och skattesyften, eller när det är rimligt att göra det för att skydda Whirlpools verksamhet, kunder, personal eller leverantörer. De kan dessutom avslöjas för blivande köpare eller partner och deras professionella rådgivare, för att utforska föreslagen försäljning eller överföring av företaget, eller dess verksamhet eller tillgångar, kommersiella partnerskap eller konsortier som kan uppstå från tid till annan, om anonymisering inte är möjlig eller praktiskt genomförbar.

Vid slutförandet av transaktionen får köpare och partner använda uppgifterna i de syften som beskrivs i detta meddelande.


NÄR KOMMER PERSONUPPGIFTERNA ATT FÖRAS ÖVER UTOMLANDS?

Lokal sekretesslagstiftning gör det möjligt för Whirlpool att överföra personuppgifter till andra länder under förutsättning att du har gett ditt samtycke i förväg eller en annan juridisk motivering föreligger och en tillräcklig skyddsnivå garanteras.

Du måste vara medveten om att personalen på Whirlpool, andra enheter i Whirlpool Group, tredje parter som agerar som våra tjänsteleverantörer på våra vägnar samt noggrant utvalda partner också kan finnas utomlands och till och med utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Därför strävar Whirlpool efter att se till att när detta uppstår sker överföringen helt i enlighet med Europeiska unionens och lokala lagprinciper och -krav, och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifterna i dessa länder/territorier.


BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTERNA

Whirlpool kommer att bearbeta och behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla lagen eller för våra identifierade legitima affärsbehov och avsedda syften enligt ovan/nedan.


VILKA RÄTTIGHETER GES TILL DIG?

Enligt EU:s sekretesslagstiftning har du rätt att kontrollera om Whirlpool innehar personuppgifter om dig, och om så är fallet, begära en kopia av dem tillsammans med uppgifter om hur och i vilka syften de behandlas av Whirlpool. Du kan även begära att dina personuppgifter rättas, uppdateras eller raderas. Du kan också, när som helst, ta tillbaka/återkalla lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, ändra dina preferenser om att hållas informerad, meddela Whirlpool om någon förändring av dina uppgifter eller ställa en fråga om hur dina personuppgifter används av Whirlpool, kan du kontakta oss skriftligen på följande adress:

WHIRLPOOL NORDIC AB
Heerbaan 50-52, 4817 NL
Breda
NL005932014B01


Safe Harbor-avtal för EU och Schweiz

Whirlpool efterlever bestämmelserna i Safe Harbor-avtalet mellan USA och EU och Safe Harbor-avtalet mellan USA och Schweiz, enligt vad som fastställts av amerikanska handelsdepartementet vad gäller insamling, användning och lagring av personlig information med ursprung i EU-medlemsländer och Schweiz. Whirlpool har certifierats efterleva integritetsbestämmelser enligt Safe Harbor-avtalet mellan USA och EU och Safe Harbor-avtalet mellan USA och Schweiz vad gäller underrättelse, valfrihet, vidarebefordran, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och verkställande. Information om Safe Harbor-bestämmelserna för EU och Schweiz finns här: http://export.gov/safeharbor


Om du har en obesvarad frågeställning avseende integritetsskydd eller uppgiftsanvändning som vi inte har behandlat tillfredsställande, var god kontakta TRUSTe på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Klicka här för faxnummer och e-postadress. TRUSTe tvistlösningsprocess finns endast på engelska.

Vänligen välj en produkt ytterligare för att jämföra

Jämför ( Produkter)

Vänligen välj en produkt ytterligare för att jämföra