Integritetsmeddelande för uppkopplade maskiner och tjänster

Vi är glada att du har visat intresse för en av våra hushållsmaskiner med wifi-anslutning (”uppkopplad hushållsmaskin”). Whirlpool-koncernen (enligt definitionen nedan) tar dina dataskyddsrättigheter på allvar och vi är mycket engagerade i att förbättra din kundupplevelse i enlighet med alla tillämpliga lagar och bestämmelser om dataskydd. Nedan finner du vårt Integritetsmeddelande för maskiner uppkopplade till wifi-nätverk, där vi förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter.
När din uppkopplade hushållsmaskin är ansluten till Whirlpools nätverk för uppkopplade hushållsmaskiner kan den överföra information till Whirlpool och tillhandahålla tjänster och meddelanden.
Dessutom kan du använda programvaruapplikationer som tillhandahålls av Whirlpool (”applikationen” eller ”applikationerna”) på din mobila enhet för att fjärrstyra din uppkopplade hushållsmaskin och få tillgång till tillhörande funktioner och tjänster. Det här Integritetsmeddelandet gäller din användning av den uppkopplade hushållsmaskinen och applikationerna (nedan gemensamt kallade ”uppkopplade maskiner och tjänster”).
Mot bakgrund av ovanstående avser Whirlpool Sweden AB, ett bolag bildat enligt svensk rätt och en del av Whirlpool-koncernen (”Whirlpool-koncernen”) med säte på adressen Box 15228 - 167 15 Bromma, e-post: data_protection_emea@whirlpool.com (nedan kallat ”Whirlpool”, ”oss” eller ”vi”), att i sin egenskap av personuppgiftsansvarig tillhandahålla information till individer, däribland användarna (”användare”, ”du” eller ”dig”), om de metoder som används för att samla in och behandla dina personuppgifter i syfte att använda uppkopplade maskiner och tjänster i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 679/2016 (”förordningen”) och andra tillämpliga lokala lagar och regelverk.


INFORMATION SOM VI SAMLAR IN Vi samlar in (1) personuppgifter som du frivilligt har delat med oss, (2) information som automatiskt samlats in från Whirlpool och (3) information om användningen.
Vi samlar inte in särskilda kategorier av personuppgifter som rör dig (t.ex. hälsouppgifter eller rättsliga uppgifter).
För mer information klicka här

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION Det främsta skälet till att vi samlar in personuppgifter om dig är att du ska kunna använda våra uppkopplade maskiner och tjänster, svara på förfrågningar och interagera med våra tjänster.
Det är bara när vi får ditt samtycke som vi också kan komma att behandla dina personuppgifter för att skicka dig anpassad marknadsföringskommunikation inklusive erbjudanden och rabatter från oss och från våra betrodda partner.
För mer information klicka här

VARFÖR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION Vi använder dina uppgifter för att du ska kunna använda de uppkopplade maskinerna och tjänsterna.
Dina personuppgifter samlas också in för att uppfylla juridiska skyldigheter eller för att skydda Whirlpools berättigade intressen.
För mer information klicka här

HUR LÄNGE SPARAR VI DIN INFORMATION Vi använder dina personuppgifter under den tid som är absolut nödvändig för att uppnå de avsedda målen.
För mer information klicka här

VAD VI GÖR FÖR ATT SKYDDA DIN INFORMATION Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är säkra. För detta ändamål har vi infört lämpliga administrativa, tekniska och fysiska åtgärder som utformats för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och obehörig användning samt spridning eller förändring.
För mer information klicka här

VEM DELAR VI DIN INFORMATION MED Vi kan komma att dela dina personuppgifter med (1) tjänsteleverantörer, (2) våra samarbetsföretag och (3) offentliga myndigheter, när så är tillåtet enligt gällande lag.
Med ditt förhandssamtycke kan vi även komma att dela dina personuppgifter med våra betrodda partner för deras marknadsföringsändamål.
För mer information klicka här

ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION UTANFÖR EES Dina personuppgifter kan komma att överföras till enheter belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Under alla omständigheter ser vi alltid till att tillämpa ändamålsenliga och lämpliga skyddsåtgärder förenliga med förordningen.
För mer information klicka här

SÅ KAN DU ÄNDRA DINA INSTÄLLNINGAR OCH SERVICEMEDDELANDEN Du kan välja att ändra dina förval, meddelanden och inställningar via ditt konto på många sätt och alltid enligt din egen vilja.
För mer information klicka här

DINA RÄTTIGHETER Du har bland annat rätt att få tillgång till, integrera, uppdatera, ändra och ta bort dina personuppgifter.
För mer information klicka här

KONTAKTA OSS Du kan kontakta oss på följande e-postadress: data_protection_emea@whirlpool.com. Vi kan komma att ändra eller uppdatera detta integritetsmeddelande för att följa tillämpliga lagar.


1. TYP AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Whirlpool kommer att behandla följande kategorier av personuppgifter:


 1. Personuppgifter som tillhandahålls direkt till Whirlpool

  När du registrerar din uppkopplade hushållsmaskin förser du Whirlpool med följande personuppgifter: namn, efternamn, bostadsadress och/eller hemort, e-postadress och mobiltelefonnummer.
  Vi utgår från att de personuppgifter vi samlar in och behandlar i enlighet med detta integritetsmeddelande faktiskt kommer från dig, men vi kan inte utesluta att de även kan vara relevanta för andra individer. I sådana fall är du ansvarig för tillhandahållandet av sådana personuppgifter till oss.


 2. Information som automatiskt samlas in av Whirlpool

  När du har registrerat din uppkopplade hushållsmaskin kommer Whirlpool även att automatiskt samla in följande typer av information från följande källor på en regelbunden basis:

  • Uppkopplad hushållsmaskin: information om din uppkopplade hushållsmaskin (inklusive modell och tillverkningsnummer), käll-IP-adress, maskinstatus (t.ex. kylskåpstemperatur, vattenfilterstatus) och felkoder (t.ex. ”dörr öppen”).

  • Andra enheter: om du använder enheter från tredje part, t.ex. smarta mätare, för att hantera din energiförbrukning eller för att använda andra relaterade funktioner för uppkopplade hushållsmaskiner kan Whirlpool komma att samla in information om den totala energiförbrukningen i ditt hem, din uppkopplade hushållsmaskins energiförbrukning samt om ditt elavtal eller gasavtal (eller om de allmänna avtalspriserna i ditt område). Sådan information kan även inbegripa personuppgifter och ska omfattas av de integritetspolicyer och riktlinjer som berörd tredje part tillhandahåller.

  • Applikationer: om du använder applikationerna kommer Whirlpool att automatiskt samla in och lagra viss information om ditt besök och åtgärder som utförs inom applikationen såsom ändringar i dina kontoinställningar samt hur din uppkopplade hushållsmaskin används.

   

 3. Överföring av information från en uppkopplad hushållsmaskin

  Om du föredrar att Whirlpool inte samlar in någon information från din uppkopplade hushållsmaskin måste du avinstallera (koppla från) din uppkopplade hushållsmaskin från din trådlösa router OCH stänga av knappen för trådlös anslutning på din hushållsmaskin. Om du avinstallerar (kopplar från) din uppkopplade hushållsmaskin kommer detta även att inaktivera din användning av uppkopplade maskiner och tjänster, även om ditt konto för uppkopplade maskiner och tjänster förblir aktivt. Om du bara inaktiverar ditt konto för uppkopplade maskiner och tjänster men inte avinstallerar (kopplar från) din uppkopplade hushållsmaskin, så kommer information som inte innehåller och inte är kopplad till dina personuppgifter och som inte identifierar dig personligen att fortsätta att överföras till Whirlpool.

 4. Annan enhetsinformation

  Eventuella tillvalstjänster som du aktiverar i applikationen, inklusive tjänster kopplade till enheter från tredje part (t.ex. smarta mätare för energiförbrukningstjänster), kan inaktiveras av dig när som helst i applikationen.


2. ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN


I förekommande fall kommer vi att behandla dina personuppgifter som vi har samlat in eller tillhandahållits för följande syften:

 1. För administrations- och bokföringsändamål.

 2. För att förse dig med uppkopplade maskiner och tjänster, inklusive meddelanden i support- och underhållssyfte samt kommunikation som är nödvändig för att du ska kunna använda ditt konto eller din hushållsmaskin, inklusive kommunikation om tjänster och garanti.

 3. För att följa lagstadgade bestämmelser och förordningar och företräda egna rättigheter inför domstol.

 4. För att med ditt förhandssamtycke, och utan att det påverkar Whirlpools berättigade intressen, skicka dig anpassad marknadsföringskommunikation om våra produkter och tjänster elektroniskt (inklusive e-post, sms, mms, meddelanden på sociala nätverk, mobilapplikationer).

 5. För att med ditt förhandssamtycke dela dina personuppgifter för anpassad marknadsföringskommunikation med våra utvalda betrodda partner i enlighet med avsnitt 6 nedan.

 6. För att kontakta dig för marknadsföringsändamål via telefon (icke-automatiserat) och via vanlig brevpost, såvida du inte väljer bort det.

 7. För att skicka dig kundtjänstkommunikation om produkter som registrerats av dig eller som du visat intresse för och i syfte att genomföra kundnöjdhetsundersökningar.

 8. För att dela din information endast i anonymiserad och aggregerad form med (i) våra affärspartner och/eller annan tredje part för forsknings- och utvecklingsändamål och (ii) andra konsumenter för att hjälpa dem att jämföra deras energiförbrukning med andra användare av uppkopplade hushållsmaskiner. För att göra detta kan Whirlpool komma att lagra denna aggregerade information under en rimlig tid efter att du avaktiverat ditt konto för uppkopplade maskiner och tjänster eller slutat använda uppkopplade maskiner och tjänster.

 9. För att tillhandahålla förslag i applikationen för att förbättra de uppkopplade hushållsmaskinernas prestanda (t.ex. alternativa cykler eller energiförbrukning, vilka produkter som ska användas för att hålla hushållsmaskinen i toppform eller förbättra prestandan, tillbehör eller komponenter för att lägga till, öka eller återställa funktioner m.m.) eller länkar genom vilka du kan få åtkomst till information på nätet med förslag om produkter eller tjänster.

 10. För att tillhandahålla eftermarknadstjänster och kundtjänst för den uppkopplade hushållsmaskinen eller uppkopplade maskiner och tjänster, applikationen eller applikationerna samt för att genomföra marknadsundersökningar baserat på aggregerade/anonymiserade personuppgifter.

 11. För att utföra aktiviteter som är användbara för överföringar av affärsverksamheter och verksamhetsgrenar, övertaganden, fusioner, uppdelningar eller andra omvandlingar och för utförandet av sådana transaktioner.

 


3. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN


 1. Tillhandahållande av personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt a) och b) är nödvändigt för att du ska kunna aktivera och använda uppkopplade maskiner och tjänster.

 2. Tillhandahållande av personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt c) är obligatoriskt eftersom det krävs enligt gällande lagar.

 3. Tillhandahållande av dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt d) och e) är valfritt. I avsaknad av ditt samtycke kommer Whirlpool, företag som ingår i koncernen och/eller betrodda partner inte att kunna skicka anpassad marknadsföringskommunikation till dig via automatiserade metoder. Under alla omständigheter kommer vi, vid återkallande av användarens samtycke, inte längre att behandla personuppgifterna i enlighet med punkt d) och e) ovan.

 4. Tillhandahållande av dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 2, punkt f), g), h), i), j) och k) är nödvändigt för att fullfölja Whirlpools och Whirlpool-koncernens berättigade intressen, vilka kommer att balanseras på lämpligt sätt med dina intressen.

I överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning kan vi också komma att använda dina elektroniska kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer) som vi samlat in i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst, för att skicka dig anpassade meddelanden om liknande produkter eller tjänster. I sådant fall kan du invända mot sådan användning av dina elektroniska kontaktuppgifter genom att klicka på länken ”unsubscribe” längst ned i e-postmeddelandet/sms:et varje gång anpassad marknadsföringskommunikation skickas, eller i enlighet med avsnitt 10 i detta integritetsmeddelande nedan.


4. LAGRING AV UPPGIFTER


Whirlpool kommer att behandla personuppgifterna så länge som det är nödvändigt för att uppnå de avsedda ändamålen enligt avsnitt 3 ovan. Under alla omständigheter ska följande lagringstider gälla:

 1. De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 3, punkt a), b) och c) kommer att sparas under den tid som det är absolut nödvändigt för att besvara förfrågningar från de registrerade och följa tillämpliga lagar och förordningar.

 2. De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 3, punkt d), e), f) och g) kommer att sparas under den maximala uppgiftslagringstid som anges i gällande bestämmelser och kommer under alla omständigheter att raderas om du återkallar ditt samtycke.

 3. De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 3, punkt f) kommer att sparas under sådan tid som Whirlpool anser vara lämplig oavsett eventuell tillämplig bestämmelse, med hänsyn till dess karaktär av anonymiserad/aggregerad information och omfattas därför inte av förordningen eller av någon annan tillämplig lag eller förordning.

 4. De personuppgifter som samlas in för de ändamål som anges i avsnitt 3, punkt g), h) och i) sparas under den tid som är absolut nödvändig för att fullfölja Whirlpools berättigade intressen.

VTänk på att uppgiftslagringstiden kan variera beroende på gällande lokala lagar.


5. FÖRFARANDEN FÖR UPPGIFTSBEHANDLING


Dina personuppgifter behandlas med stöd av informationsteknik och/eller i pappersform och skyddas genom ändamålsenliga skyddsåtgärder som är lämpliga för att säkerställa sekretess och säkerhet för personuppgifterna. I synnerhet antar Whirlpool lämpliga administrativa, tekniska, personliga och fysiska åtgärder som syftar till att skydda personuppgifterna mot förlust, stöld och obehörig användning, spridning eller förändring av personuppgifterna.


6. KOMMUNIKATION AV INFORMATION


Vi kommer endast att dela dina personuppgifter med våra betrodda partner, såsom våra leverantörer av utökad garanti, som avser att använda dem för direktmarknadsföringsändamål som autonoma personuppgiftsansvariga då vi uttryckligen har informerat dig och du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med

 1. företag i Whirlpool-koncernen med säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och utanför EES som agerar som autonoma personuppgiftsansvariga,

 2. våra noggrant utvalda tredjepartsleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) såsom kundtjänstoperatörer, speditörer, tjänsteleverantörer eller supporttekniker och andra leverantörer som arbetar för vår räkning i rollen som vederbörligen utsedda personuppgiftsbiträden för de ändamål som beskrivs i detta meddelande,

 3. våra noggrant utvalda tredjepartsleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) såsom kundtjänstoperatörer, speditörer, tjänsteleverantörer eller supporttekniker och andra leverantörer som arbetar för vår räkning i rollen som vederbörligen utsedda personuppgiftsbiträden för de ändamål som beskrivs i detta meddelande,

I ovanstående fall måste dessa företag följa våra dataskyddskrav och säkerhetskrav och får inte använda personuppgifter de får från oss för något annat ändamål.
Dina personuppgifter lagras på IBM-servrar inom EU. Skulle en extra EES-överföring inträffa kommer vi att genomföra lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med dataskyddsförordningen. Se särskilt avsnitt 7 nedan.


7. PRIVACY SHIELD-AVTAL FÖR EU OCH SCHWEIZ


Företaget Whirlpool Corporation deltar i och har certifierat sin efterlevnad av Privacy Shield-avtalet mellan USA och EU och Privacy Shield-avtalet mellan USA och Schweiz. Företaget Whirlpool Corporation åtar sig att låta alla personuppgifter som erhålls från EU-medlemsländer och Schweiz vara föremål för ramverkets tillämpliga principer, under åberopande av Privacy Shield-ramverket. Du kan läsa mer om Privacy Shield-ramverket på USA:s handelsdepartements Privacy Shield-lista.
Företaget Whirlpool Corporation bär ansvaret för behandlingen av personuppgifter som man tar emot enligt Privacy Shield-ramverket och som därefter överförs till en tredje part som agerar som ombud för dess räkning. Whirlpool Corporation uppfyller Privacy Shield-principerna för all vidareöverföring av personuppgifter från EU och Schweiz, inklusive ansvarsbestämmelserna för vidareöverföring.
Avseende personuppgifter som tas emot eller överförs i enlighet med Privacy Shield-ramverket lyder Whirlpool under amerikanska Federal Trade Commissions reglerings- och verkställandebefogenheter.
Under vissa omständigheter kan Whirlpool-koncernen vara skyldig att lämna ut personuppgifter som svar på en juridisk begäran från myndigheter, bland annat för att uppfylla nationella säkerhets- eller brottsbekämpningskrav.
Om du har frågor om vår behandling av integritet eller personuppgifter relaterad till Privacy Shield-ramverket som du menar att vi inte har tagit upp på ett tillfredsställande sätt, kan du kontakta vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
Under vissa omständigheter som beskrivs mer utförligt på Privacy Shields webbplats kan du ha rätt att begära bindande skiljeförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts.


8. MINDERÅRIGA UNDER 18 ÅR


Whirlpool riktar sig inte till personer under 18 år och Whirlpool samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under 18 år.


9. INSTÄLLNINGAR OCH SERVICEMEDDELANDEN


 1. Meddelanden om uppkopplade hushållsmaskiner

  Du kan välja att ta emot meddelanden via applikationen (t.ex. meddelanden om att en arbetscykel har avslutats eller att din kylskåpsdörr är öppen) som en del av uppkopplade maskiner och tjänster. Du kan ändra dina inställningar för dessa meddelanden, inklusive vilka meddelanden som ska skickas eller inaktivera sådana meddelanden, genom att logga in på ditt konto för uppkopplade maskiner och tjänster via applikationen.


 2. Inaktivering (avregistrering) av ditt konto

  Du kan välja att inaktivera (avregistrera) ditt konto när som helst genom att skriva till oss på data_protection_emea@whirlpool.com. Om du inaktiverar ditt konto kommer insamlad information som är kopplad till den uppkopplade hushållsmaskinen och din användning av uppkopplade maskiner och tjänster att sparas av Whirlpool och/eller Whirlpool-koncernen i avidentifierad och aggregerad form för några av de syften som beskrivs i avsnitt 2 ovan. Detta innebär att den inte längre kommer att vara kopplad till dina personuppgifter och kommer därför att vara oåterkalleligen anonymiserad. Om du inaktiverar ditt konto för uppkopplade maskiner och tjänster kommer du inte längre att kunna ta emot ytterligare meddelanden, tjänster och erbjudanden som rör din uppkopplade hushållsmaskin.


 3. Inaktivera applikationen

  Du kan också välja att inaktivera applikationen genom att avinstallera den från din enhet. I det senare fallet måste vi informera om att den uppkopplade hushållsmaskinen kommer att fortsätta att överföra information från dig även om vi inte kommer att ta emot den. Därför är det viktigt att du stänger av wifi på den uppkopplade hushållsmaskinen om du inte vill att vi ska samla in information från dig längre.


 4. Service- och andra säkerhetsmeddelanden

  Så länge du inte har avregistrerat dig från uppkopplade maskiner och tjänster förbehåller sig Whirlpool rätten att kontakta dig i händelse av ett säkerhets- eller servicemeddelande som berör den uppkopplade hushållsmaskinen, såsom meddelanden om produktåterkallelse, oavsett vilka integritetsinställningar du angivit.
10. DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER


Du kan när som helst och utan kostnad ha och/eller utöva följande rättigheter:


 1. Rätt att informeras om ändamålen med och metoderna för behandlingen av dina personuppgifter.

 2. Rätt till tillgång till dina personuppgifter (vanligen kallat ”krav på tillgång till uppgifter”). Det här ger dig möjlighet att erhålla en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

 3. Rätt att begära uppdatering eller rättelse av de personuppgifter vi har om dig. Det här ger dig möjlighet att korrigera eventuella ofullständiga eller oriktiga uppgifter vi har om dig, men vi kan komma att behöva verifiera riktigheten av de nya uppgifterna som du lämnar till oss.

 4. Rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det här ger dig möjlighet att be oss att radera eller ta bort uppgifter när det inte längre finns någon anledning till att vi ska fortsätta att behandla dem. Du har också rätt att be oss radera eller ta bort dina personuppgifter i de fall där du framgångsrikt har utnyttjat din rätt att invända mot behandling eller där vi är skyldiga att radera dina personuppgifter för att följa lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kommer att kunna uppfylla din begäran om radering på grund av specifika juridiska skäl som i förekommande fall kommer att meddelas dig vid tidpunkten för din begäran.

 5. Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa särskilda fall.

 6. Rätt att invända mot behandling, helt eller delvis, vid legitima skäl. Tänk på att i sådana fall kan företaget kanske inte leverera de Uppkopplade maskinerna och tjänsterna till dig.

 7. I de fall då vi förlitar oss på samtycke för att behandla dina personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter fritt och när som helst, även genom att klicka på alternativet för att avsluta prenumeration längst ned i vår marknadskommunikation.

 8. Rätt till dataportabilitet för att få dina personuppgifter skickade till dig eller till en annan leverantör. Vi kommer att förse dig, eller en tredje part som du har valt, med dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format.

 9. Rätt att kontakta oss på data_protection_emea@whirlpool.com;

 10. Rätt att inkomma med ett klagomål till den behöriga nationella tillsynsmyndigheten eller en rättslig myndighet.


Om du vill utöva de rättigheter som nämnts ovan eller fråga något om de personuppgifter vi har om dig kan du kontakta oss på data_protection_emea@whirlpool.com eller skriva till oss på adressen: Whirlpool Sweden AB, Box 15228 - 167 15 Bromma, attesterat Data Protection Office.11. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR


Vi granskar löpande detta integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast i maj 2018.

Vänligen välj en produkt ytterligare för att jämföra

Jämför ( Produkter)

Vänligen välj en produkt ytterligare för att jämföra